Zorg

Zorg voor de leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen hun talenten ontplooien. Ze gaan met plezier naar school, zodat ze zoveel mogelijk leren. Ieder kind heeft zijn eigen aanleg, interesse en tempo. Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van elk kind.

Soms heeft een kind extra zorg nodig. Door goed te observeren kunnen wij in een vroeg stadium acties ondernemen.

In principe ziet onze zorglijn er als volgt uit:

-De leerkracht observeert en geeft extra zorg in de groep
-De leerkracht vraagt advies aan de interne begeleider en collega’s als de ontwikkeling van het kind 
  zorgen geeft. Hij gaat in overleg met de ouders
- Drie keer per jaar komt er een schoolpsycholoog van het Steunpunt St. KOE op school om samen
  met de interne begeleider, een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht de
  leerlingen die extra aandacht nodig hebben te bespreken. Er wordt gekeken naar de individuele 
  leerling, maar ook naar de groepsprocessen.
-In dat geval meldt de interne begeleider de leerling aan bij het Steunpunt KOE. Het Steunpunt
  wordt gevormd door twee schoolpsychologen en een orthopedagoog, een gespecialiseerde interne
  begeleider en een administratieve kracht.

Arrangementen basisonderwijs
Als we de beoogde doelen niet bereiken en de ontwikkeling van het kind nog niet verbetert, kunnen we een steunarrangement aanvragen. Er zijn twee opties: intern of extern.

1. Interne arrangementen basisonderwijs
Dit arrangement is voor leerlingen die zich - ondanks extra hulp en ondersteuning - onvoldoende ontwikkelen. Die kan bestaan uit:
- toegevoegde ondersteuning voor leerkracht en/of leerling
- budget voor de school om de ondersteuning zelf te organiseren
- beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen op de reguliere basisschool voor leerlingen met
  een handicap
- plaatsing in de Deltagroep (plusklas)
- plaatsing in de schakelklas
- plaatsing in de inter-zuilaire opvangklas (IOK)
- (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere basisschool

2. Externe arrangementen
Bij een extern arrangement gaat het om een (tijdelijke) plaatsing op een andere school
- Op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) binnen het samenwerkingsverband
- Speciaal onderwijs (SO) binnen of buiten het samenwerkingsverband

Voor meer informatie kunt u onze schoolgids raadplegen, hoofdstuk 4.Zorg voor de leerlingen